Viatges dels catalans. Indicador de conjuntura econòmica.

Datos de ocupación, 31/01/2006

L’any 2005 els catalans van realitzar 22.599 milers de viatges, els quals van generar 106.547 milers de pernoctacions. El 51% d’aquests viatges van ser a segona residència i d’aquests la gran majoria (95%) van tenir com a destinació Catalunya. El 49% dels viatges que no van ser a segona residència es van dirigir a Catalunya (40%), a la resta d’Espanya (39%) i a l’estranger (21%). Al quart trimestre del 2005 els catalans van realitzar 4.361 milers de viatges, els quals van generar 14.786 milers de pernoctacions. D’aquests viatges, més de la meitat (55%) van ser a segona residència i la gran majoria (94%) van ser per Catalunya. El 45% dels viatges que no van tenir com a destinació una segona residència es van dirigir a Catalunya (37%), a la resta d’Espanya (40%) i a l’estranger (23%).

Pel que fa a les pernoctacions, durant l’any 2005 el 37% van ser a segona residència, de les quals el 89% van ser a Catalunya. Del total de pernoctacions registrades no a segona residència, gairebé la meitat (49%) van tenir com a destinació la resta d’Espanya i un 23% es van dur a terme a l’estranger. Durant el període octubre-desembre, es van comptabilitzar uns resultats molt semblants als registrats en el conjunt de l’any: aproximadament una tercera part (38%) de les pernoctacions van ser a segona residència, el 90% de les quals estaven situades a Catalunya. Respecte a les pernoctacions registrades no a segona residència, gairebé la meitat (46%) van tenir com a destinació la resta d’Espanya i un 34% van decidir anar a l’estranger.

La despesa total declarada en els viatges dels catalans no a segona residència durant l’any 2005 va ser de 3.760 milions d’euros. Mentre que els viatges que es van realitzar a Catalunya van respresentar el 19% de la despesa declarada, els que van preferir com a destinació la resta d’Espanya i l’estranger van respresentar el 40% i 41%, respectivament. La despesa mitjana declarada per persona i viatge va ser de 336,3 euros, import que es va duplicar quan la destinació era l’estranger i que va ser gairebé igual a la mitjana quan es va preferir viatjar per la resta d’Espanya. Els viatgers que van escollir com a destinació Catalunya van gastar menys de la meitat de la despesa mitjana declarada. Al darrer trimestre de l’any la despesa total declarada en els viatges dels catalans no a segona residència va ser de 598 milions d’euros. Cal destacar que els viatges que es van realitzar a l’estranger van representar el 47% de la despesa declarada. La despesa mitjana declarada per persona i viatge va ser de 303,9 euros, import que es va duplicar quan la destinació era l’estranger i que va ser molt inferior a la mitjana quan es va viatjar per Catalunya.

El grau de satisfacció del viatge durant l’any es va situar en un 8,4 pel conjunt de les destinacions mentre que en l’últim trimestre de l’any aquesta valoració va ser del 8,3. Pel que fa a la fidelitat a la destinació, durant l’any 2005 s’observa com el 34% dels viatges no a segona residència i per motiu d’oci o vacances en mostren un elevat grau, atès que en els darrers cinc anys s’han efectuat quatre visites o més a la mateixa destinació. En el quart trimestre aquest grau de fidelitat va ser superior a la mitjana anual (39%).

Respecte al motiu dels viatges dels catalans efectuats no a segona residència, durant el 2005 es mostra que el 77% dels viatges es van fer per oci o vacances. També ‘observa que majoritàriament es van organitzar de forma directa (77%) i que la forma de viatjar va ser en família (57%). El mitjà de transport més utilitzat va ser el cotxe (66%) i el tipus d’allotjament més freqüentat va ser l’establiment hoteler (42%). Durant els últims tres mesos de l’any les característiques d’aquests viatges van ser força semblants a les observades al llarg de l’any, tot i que convé destacar algunes diferències en el tipus d’allotjament més freqüentat (establiment hoteler, 47%) i en el motiu del viatge (oci, 73%).

Gener del 2006

 

Per accedir a l'informe sencer amb taules i gràfics, cliqueu aquí

Members area